அதிவேக Hyperloop Train

Hyperloop Train என்றால் என்ன? Hyperloop Train Hyperloop Train என்றால் குழாய் போன்ற வடிவத்தில் பூமிக்கு மேல் பகுதியில் பாலத்தில் அல்லது பூமிக்கு உள்ளே சுரங்கத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு வெற்றிட பாதையினையும், இந்த பாதையின் உள் பகுதியினுள்  குழிகை (Capsule) போன்ற வடிவத்தில்…

Read More »